1. Информация за модула

Модул 5 предоставя базова информация, релевантна за всички сценарии, описани в другите модули. Във всички тях служители от полицейските служби и органите на реда, както и агенциите, работещи с чужденци и мигранти, инструкторите и други осъществяват комуникация, която има междукултурно измерение. Срещат се представители на различни култури с присъщите им ценности, нагласи и представи, което може да породи неправилно разбиране помежду им. Модулът обръща внимание върху наличието на културни аспекти при комуникацията и така осигурява контекста за модули 1 – 4, посветени на езика и комуникацията.

Модулът има следните цели:

 • да предостави база за разбирането на културата и да повиши осведомеността в този аспект;
 • да обърне внимание на релевантни сегменти от междукултурните изследвания на Герт Хофстеде, Фонс Тромпенарс, Едуард Туитчъл Хол, Александър Томас и изследването GLOBE;
 • да илюстрира междукултурното измерение посредством примери и конкретни случаи от практиката;
 • да насърчи вниманието към междукултурната проблематика при комуникацията с чужденци и мигранти;
 • да предостави редица препоръки по отношение на поведението, свързани с културното измерение, които са релевантни за потребителита на продукта Vocal in Need.

Интеркутурният тренировъчен модул на Vocal in Need съдържа три части:

 1. Базова информация за културата
 • Дефиниция за култура
 • Моделът на културата като айсберг
 • Начини за избягване на междукултурни конфликти
 • Предразсъдъци и стереотипи
 • Измерения на културата
 1. Случаи от практиката
 • Велосипедът
 • Вълнение в центъра за бежанци
 • Индивидуално занятие с инструктор
 1. Информация за интеркултурната комуникация